sk en de

Ostatné úkony

Poznáte všetky zmeny, ktoré je potrebné zaznamenať do evidencie na dopravnom inšpektoráte? A naozaj toho nie je málo.

Pripravili sme pre vás tento zoznam úkonov, ktoré podliehajú zápisu do evidencie:

 • zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo prevod držby vozidla na inú osobu,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii, ak je potrebný zápis nových údajov do osvedčenia o evidencii, alebo zmena údajov zapísaných v osvedčení,
 • poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii,
 • poškodenie, stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom,
 • odcudzenie vozidla,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky (v tomto prípade je povinný aj odovzdať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom).

Každú z týchto skutočností je držiteľ vozidla povinný nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Orgán Policajného zboru zmenu zaznamená do evidencie vozidla, vydá osvedčenie o evidencii a v prípade potreby pridelí vozidlu nové ŠPZ.

Držiteľ vozidla je pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel povinný:

 • predložiť osvedčenie o evidencii (to neplatí, ak bolo osvedčenie o evidencii v stanovených prípadoch zadržané a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii alebo ak bolo osvedčenie o evidencii stratené alebo odcudzené)
 • predložiť ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel,
 • preukázať svoju totožnosť,
 • vyplniť príslušné tlačivo.

Zdá sa vám vybavovanie zmeny v evidencii príliš komplikované alebo zdĺhavé? Nemáte čas nazvyš? Stačí, ak vyplníte náš kontaktný formulár a náš regionálny zástupca sa s vami spojí a rád vám pomôže.

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel